OBAVJEŠTENJE!!!

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati lično na adresu Ministarstva finansija, Direkcija za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda, ul. Jovana Tomaševića bb (stara zgrada Vlade), kancelarija br.157, I sprat, Podgorica.

DIREKCIJA ZA DUVAN